Teal är i detta sammanhang benämningen på ett mognadsstadium i boken Reinventing Organizations, av Frederic Laloux. Teal kommer utifrån en teori som kallas Spiral Dynamics där man beskriver olika värdesystem och kopplar det till den vuxna människans utveckling. Upphovsman till dessa beskrivningar var Claire Graves, och dessa vidareutvecklades sedan av Don Beck och Chris Cowan m.fl.

Fredric Laloux kopplade dessa tankar till den organisatoriska kontexten i sin bok.

Teal är alltså inte en metod utan snarare ett förhållningssätt och paraplybegrepp. Exempel på metoder som förekommer i sammanhanget är Sociocracy 3.0 / S3, Holacracy, Beyond Budgeting, Deliberately Developmental Organizations, Theory U, Liberating Structures och Appreciative Inquiry.

I boken ”Reinventing Organizations” beskriver Frédéric Laloux hur utvecklingen av det mänskliga medvetandet lett till olika faser i utvecklingen av organisationer och företag. Han ger också exempel på företag som arbetar i enlighet med teal-principer.

Teal for Teal är Sveriges nätverk för dessa frågor. Gå gärna med i vår LinkedIn grupp eller besök startsidan för information om events där du kan lära dig mer. 

Här är lite information om färgindelningen. De olika organisationsstadierna illustreras med olika färger:

Röd nivå

Organisationer på en röd nivå kan liknas vid en ”vargflock”. Organisationen hålls ihop genom kontinuerlig maktutövning i mellanmänskliga relationer. Här finns en stark ledare som, när det behövs använder sin kraft för att bibehålla sin status inom flocken. Så fort hans makt är osäker, kommer någon annan att försöka störta honom. För att skapa en viss stabilitet, omger sig chefen själv med familjemedlemmar som tenderar att vara mer lojala och köper deras lojalitet genom att dela bytet. Kriminella gatugäng och maffior är ofta organiserade på en röd nivå.

Amber (bärnstensfärgad) nivå

”Armén” tas som exempel för organisationer på en bärnstensfärgad nivå. Dessa organisationer kännetecknas av en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Makten löper inte samma risk att bli utmanade av någon annan som på den röda nivån. En stabilare organisation gör arbetet lättare att planera, vilket underlättar långsiktighet i verksamheten.Verksamheter som drivs utifrån denna nivå värdesätter stabilitet, processer och formella roller. Förutom armén är religiösa institutioner, offentliga skolor och myndigheter exempel på organisationer som ofta befinner sig på denna nivå.

Orange nivå

Vetenskapen och den industriella revolutionens framsteg styr tänkandet på denna nivå. Organisationen ses som en ”maskin”, som inte längre leds genom ”command and control” utan genom målstyrning. Här värdesätts produktivitet och resultat. Man förtjänar sin position, rank och förmåner utifrån vad man presterat i form av resultat. Den orange nivån är den absolut dominerande organisationsnivån i dag, du kan nästan välja vilket företag som helst som är målstyrt, och som strävar efter tillväxt och lönsamhet och du kommer att se att de är verksamma utifrån en orange nivå.

Grön nivå

Organisationer på den gröna nivån har lämnat maskintänkandet. ”Familjen” är metaforen för organisationer på denna nivå. Istället för att vara extremt resultatfokuserade är drivkraften en stark gemensam värdegrund och kultur. Man behåller den hierarkiska strukturen men strävar efter decentralisering och på att delegera befogenheter längre ut i organisationen. Ledaren ska inte bara vara en saklig problemlösare utan också lyssna på sina medarbetare, motivera och utveckla dem. Ambitionen är att fatta konsensusbeslut och känslan av tillhörighet och harmoni i organisationen är viktig. Medarbetarnas engagemang är en stark motivationsfaktor. Man är inte beredd att göra avkall på sina värderingar till skillnad mot hur det kan vara på den orange nivån, där man kan tänka sig att göra det om det kan ge ett bättre resultat.

Teal nivå (blå/grön-färgad)

Nu har vi kommit fram till den nivå som Laloux beskriver ingående. Metaforen för en Teal-organisation är ”en levande organism” eller ett ”levande system”. Ledarens roll är då att vara firmatecknare och en förebild, skapa förutsättningar och har extra stort ansvar för den långsiktiga utvecklingen. Teal-organisationer bygger på tre huvudprinciper:

Självorganisering – Ledarskapet är utspritt i organisationen. Den formella chefshierarkin är ersatt av att alla anställda har utrymme att agera efter eget omdöme och med stöd av varandra. Beslut fattas med en rådgivningsprocess, vilket varken innebär konsensus eller toppstyrning. Fokus ligger på ett gemensamt syfte som utgångspunkt för att skapa resultat tillsammans, fortfarande utan att kompromissa med sina värderingar. Öppenhet, tillit och eget ansvar med mandat är oerhört viktigt för dessa organisationer. Beslutsfattandet har förts ut så långt det går till de individer och grupper i organisationen som bäst kan fatta besluten. Diskussioner förs i de grupper som ska driva arbetet framåt tillsammans och det finns även rådgivningsprocesser som ska stödja i beslutsfattandet. För att allt detta ska fungera behövs det kompetens hos samtliga medlemmar i organisationen vad gäller förmåga att ge och ta feedback, kommunicera konstruktivt och hantera konflikter. Inom vissa företag sätter medarbetarna lönen. Hur nyanställda tas emot är också viktigt (onboarding).

Helhetssyn – Hela den mänskliga kapaciteten som varje individ besitter är inbjuden att delta i organisationen fullt ut. Maskulint, feminint, emotionellt, intuitivt, spirituellt, rationellt o s v. Personlig och kollektiv utveckling mot autenticitet i alla dess former; här blir jag sedd och bekräftad som den person jag är. Helhetsperspektivet syftar även på organisationens roll och plats i samhället. Jämför med eko-system. En del företag arbetar i nätverksmodell, som t ex Visa och Haier.

Evolutionärt syfte – Varför organisationen existerar och vad den är avsedd att åstadkomma är inte statiskt och styrs inte centralt från ”toppen”. Istället utvecklas organisationens syfte i en dynamisk och distribuerad process som involverar alla medarbetare samt en öppenhet och lyhördhet gentemot omvärlden (på engelska: sense and respond). Metaforen för organisationen är ”en levande organism” och ekosystem. Detta ligger i linje med vad som benämns komplexa adaptiva system och cirkulärt/regenerativt ledarskap.

I den ursprungliga beskrivningen som gjordes av Claire Graves fanns det ytterligare en nivå i spiralen, Gul, men den nämns inte i Laloux´s bok. När man läser boken kan det tolkas som att han har vävt in en del av Gul i Teal-nivån.

Teal for Teal är Sveriges nätverk för dessa frågor. Gå gärna med i vår LinkedIn grupp.